PDF Print E-mail

DNSB Ukmergės 306-306A bendrijos įstatai

(nauja redakcija patvirtinta 2013.06.19)

I. Bendroji dalis

1. Daugiabučių namų, Ukmergės g. 306 ir 306A, Vilnius, savininkų bendrija (toliau vadinama bendrija) yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra.

2. Bendrijos pavadinimas – DNSB Ukmergės 306-306A bendrija.  Bendrijos teisinė forma –bendrija.

3. Bendrijos steigėjai yra daugiabučių namų, esančių Ukmergės g. 306, pastato unikalus numeris 1300-2010-9012 ir Ukmergės g. 306A, pastato unikalus numeris 1300-2010-9026, Vilniuje (toliau įstatuose kartu vadinami – daugiabučiu namu; namu, namais), patalpų savininkai.

4. Bendrija yra privatus ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis antspaudą.

5. Bendrijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas“, kiti teisės aktai ir bendrijos įstatai. Bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

6. Bendrijos tikslas – racionali, taupi ir efektyvi namų bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo objektų, bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūra, eksploatavimas, remontas, atnaujinimas, priskirto žemės sklypo tvarkymas, bendrų mokėjimo įsipareigojimų vykdymas, kitų bendrų teisių bei interesų gynimas ir apsauga.

7. Bendrija neatsako pagal jos narių prievoles tretiesiems asmenims.

II. Bendrijos teisės ir pareigos

8. Bendrija turi teisę:

8.1. vykdyti įstatymuose ir bendrijos įstatuose nustatytą veiklą;

8.2. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose;

8.3. valdyti ir naudoti jai priklausantį turtą bei lėšas ir jais disponuoti;

8.4. nustatyta tvarka statyti arba rekonstruoti statinius, skirtus bendrijos poreikiams;

8.5. valdyti ir naudoti bendrojo naudojimo patalpas, bendrojo naudojimo objektus, namo konstrukcijas ir inžinerinę įrangą;

8.6. kaupti lėšas bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui, jų skolintis;

8.7. pirkti ar kitokiu būdu įsigyti turtą, reikalingą bendrijos veiklai, jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

8.8. jungtis su kitomis bendrijomis, prisijungti kitus pastatus, steigti bendrijų sąjungas (asociacijas), įstoti į jas arba prie jų prisijungti;

8.9. atstovauti ar ginti bendrijos interesus teismuose;

8.10. bendrija gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja LR Civiliniam kodeksui, LR „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymui“, kitiems įstatymams ir šiems įstatams.

9. Bendrija privalo:

9.1. organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų  ir jam priskirto žemės sklypo valdymą, pastatų techninę priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti, kaupti įstatymų numatytas kaupiamąsias lėšas;

9.2. laikytis gyvenamųjų patalpų techninio eksploatavimo taisyklių ir normų, priešgaisrinės saugos, sanitarijos, darbų saugos, aplinkosaugos ir kitų specialiųjų reikalavimų;

9.3. laiku mokėti įstatymų  ir kitų teisės aktų nustatytus mokesčius ir rinkliavas;

9.4. atsakyti už savo prievoles.

10. Šiuose įstatuose nurodytus veiklos tikslus ir uždavinius bendrija gali įgyvendinti savarankiškai, savo ūkinei veiklai ir administravimui samdydama darbuotojus ir įmones, taip pat sudarydama atitinkamas sutartis su daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

III. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. Bendrijos narių teisės ir pareigos

11. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme“, kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose.

12. Šiuose įstatuose ir kituose įstatymuose ar teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų savininkai yra bendrijos nariai, ar ne.

13. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo:

13.1. tinkamai naudoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančias patalpas;

13.2. tausoti, tinkamai naudoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus, laikytis namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar jo patalpų nuomininkai;

13.3. teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka laiku apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas, įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus, delspinigius, kitas bendrijos išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, atnaujinimu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra;

13.4. laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos organų, bendrijos narių įgaliotinių susirinkimų, butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių visuotinių susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo;

13.5. laikinai išvykdami, išnuomoję arba kitaip patikėję kitam asmeniui naudoti savo butą ar kitas patalpas, pranešti bendrijos pirmininkui, kaip bus užtikrinta galimybė prireikus patekti į savininkui priklausantį butą ar kitas patalpas;

13.6. bendrijos pirmininkui pranešti telefono numerį, kuriuo būtų galima iškviesti buto ar kitų patalpų savininką ar kitą jo įgaliotą asmenį kilus gaisrui ar inžinerinių tinklų avarijai, prireikus patekti į savininkui priklausantį butą ar kitas patalpas;

13.7. savavališkai, be visuotinio susirinkimo, bendrijos valdybos ar jų įgaliotojo asmens leidimo: neperstatyti, neremontuoti namo bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo objektų, bendrųjų konstrukcijų; nemontuoti papildomos įrangos ant stogo ir kitų bendro naudojimo objektų ar bendro naudojimo patalpose; nekeisti, nereguliuoti bendrosios inžinerinės įrangos; neįrenginėti papildomų konstrukcijų terasose;

13.8. leisti tam tikslui paskirtiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jam priklausančiose patalpose esančią bendrojo naudojimo objektų mechaninę, elektrotechninę ir kitokią įrangą, tikrinti apskaitos prietaisų rodmenis;

13.9. laikytis kitų bendrijos įstatuose ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

14. Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę:

14.1. be balsavimo teisės dalyvauti bendrijos narių visuotiniame susirinkime, įgaliotinių susirinkime, teikti pasiūlymus ir gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais;

14.2 dalyvauti ir balsuoti, teikti pasiūlymus visuotiniame visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime;

14.3. įstoti į bendriją;

14.4. įstatymų nustatyta tvarka disponuoti jiems priklausančia bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų dalimi, o jų šeimos nariai, laikinieji gyventojai ir asmenys, kurie naudojasi savininko patalpomis sutarties pagrindu, turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų patalpų savininkų, jų šeimos narių, laikinų gyventojų ir asmenų, kurie naudojasi savininko patalpomis sutarties pagrindu, teisių bei teisėtų interesų;

14.5. gauti informaciją apie bendrijos veiklą, nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas;

14.6. reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus;

14.7. be kitų butų ir kitų patalpų savininkų sutikimo imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir kreipdamiesi į bendriją raštu reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų atlyginti patirtas išlaidas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje;

14.8. apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo, įgaliotinių susirinkimo ir kitus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka;

14.9. susipažinti su bendrijos narių sąrašu, įgaliotinių sąrašu ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis;

14.10. įgalioti kitą asmenį atstovauti jų interesams palaikant santykius su bendrija ir jos valdymo organais dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų naudojimo, valdymo, priežiūros ir atnaujinimo, nurodydami įgaliojimo terminą, teisių ir pareigų apimtį. Toks įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;

14.11. įgyvendinti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises..

15. Bendrijos nariai papildomai turi teisę:

15.1. balsuoti bendrijos narių visuotiniame susirinkime, dalyvauti be balsavimo teisės bendrijos narių įgaliotinių susirinkime, teikti pasiūlymus ir gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais;

15.2. rinkti ir būti išrinktais bendrijos pirmininku, įgaliotiniu, bendrijos valdybos ar kito bendrijos organo nariu;

15.3. išstoti iš bendrijos.

16. Butų ir kitų patalpų savininkai neprivalo apmokėti namų bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų valdymo, naudojimo, priežiūros ir tvarkymo išlaidų, dėl kurių jie nėra davę sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta bendrijos narių susirinkimo sprendimo ½ visų bendrijos narių balsų dauguma. Butų ir kitų patalpų savininkai neprivalo apmokėti išlaidų, nesusijusių su namo, kuriame jie turi patalpas, eksploatavimu ir priežiūra (kito namo bendro naudojimo objektų priežiūros, inžinerinių konstrukcijų remonto išlaidų ir pan.)

17. Butų ir kitų patalpų savininkas, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį butą ar kitas patalpas (pastatą), privalo apie tai pranešti bendrijos pirmininkui ir atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles, kurių vykdymo terminas yra suėjęs. Tvirtinant perleidimo sandorius, turi būti pateikta bendrijos pirmininko išduota pažyma apie prievolių bendrijai įvykdymą ir (arba) neįvykdytas prievoles.

IV. BENDRIJOS NARIŲ ĮSTOJIMO IR IŠSTOJIMO IŠ BENDRIJOS TVARKA 

18. Įstojimo į bendriją tvarka:

18.1. Bendrijos nariais tapo tie butų ir kitų patalpų savininkai, kurie steigiamajame susirinkime balsavo už bendrijos įsteigimą ir bendrijos nario teises ir pareigas įgyjo nuo bendrijos ir jos įstatų įregistravimo dienos;

18.2. Kiti butų ir kitų patalpų savininkai bendrijos nariais gali tapti laisva valia pateikę bendrijos pirmininkui bendrijos valdymo organų nustatytos formos rašytinį prašymą įstoti į bendriją. Prašyme įstoti į bendriją privalo būti išvardintos patalpų savininkui priklausančios patalpos ir nurodyti kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas);

18.3. Bendrijos nario teises ir pareigas butų ir kitų patalpų savininkai įgyja nuo rašytinio prašymo įstoti į bendriją pateikimo dienos.

19. Narystė bendrijoje pasibaigia:

19.1. bendrijos nariai gali išstoti iš bendrijos prieš tai atsiskaitę su bendrija pagal savo prievoles ir pateikę rašytinį prašymą bendrijos pirmininkui. Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo data;

19.2. buto ir kitų patalpų savininkui netekus nuosavybės teisių, kurių pagrindu jis turėjo teisę į bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą;

19.3. buto ir kitų patalpų savininkui mirus;

19.4. buto ir kitų patalpų savininką – juridinį asmenį – likvidavus arba reorganizavus;

19.5. likvidavus bendriją.

20. Bendrijos narys negali būti pašalintas iš bendrijos prieš jo valią.

21. Fizinis ar juridinis asmuo, įgijęs nuosavybės teisę į patalpas bendrijos valdomame name, per10darbo dienų  nuo nuosavybės teisės įgijimo apie tai raštu praneša bendrijos pirmininkui.

22. Bendrijos narių, butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą pildo ir tvarko bendrijos pirmininkas. Jame nurodomas buto ir kitų patalpų savininkų narystė, patalpų savininkų vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefono numeris), bendrijos narių įstojimo į bendriją bei išstojimo iš jos data. 

V. Bendrijos organai

23. Bendrijos organai yra:

23.1. aukščiausias bendrijos organas - visuotinis susirinkimas;

23.2. bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas;

23.3. kolegialus valdymo organas - bendrijos valdyba;

23.4. vienasmenis valdymo organas – bendrijos pirmininkas;

23.5. kitas organas – revizijos komisija;

23.6. kitas organas – ginčų nagrinėjimo komisija.

24. Bendrijos organų nutarimai jų kompetencijos klausimais yra privalomi visiems butų ir kitų patalpų savininkams.

VI. Visuotinis susirinkimas

25. Aukščiausias bendrijos organas yra bendrijos visuotinis susirinkimas. Visuotinio susirinkimo teises nustato Lietuvos Respublikos „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas“.

26. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

26.1. tvirtina, keičia bendrijos įstatus;

26.2. renka ir atšaukia bendrijos valdybą, bendrijos pirmininką, revizijos komisijos narius, ginčų komisijos narius;

26.3. nustato ir tvirtina bendrijos pirmininko, valdybos narių pareigybių aprašymą, darbo sąlygas ir darbo užmokestį;

26.4. priima sprendimus dėl bendrijos administravimo ir valdymo būdo ir su tuo susijusius įgaliojimus bendrijos pirmininkui ir valdybos nariams;

26.5. priima sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo;

26.6. tvirtina bendrijos veiklos lėšų, kaupiamųjų lėšų fondo  įmokas ir (arba) jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką;

26.7. tvirtina bendrijos paskaičiuojamų įmokų ir komunalinių mokesčių skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos metodiką;

26.8. vertina bendrijos valdybos, bendrijos pirmininko veiklą, metinę bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos išvadas apie bendrijos finansinę veiklą;

26.9. nustato ir tvirtina bendrijos narių įgaliotinių pareigybių aprašymą;

26.10. tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą;

26.11. priima sprendimus dėl lėšų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti skolinimosi arba kitų kreditinių įsipareigojimų, išskyrus įstatų VIII skyriaus numatytais atvejais;

26.12. priima sprendimus dėl bendrijos stojimo į asociacijas ar kitas visuomenines organizacijas ir išstojimo iš jų;

26.13. priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją;

26.14. renka ar atšaukia bendrijos likvidatorių;

26.15. priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo;

26.16. nustato ir patvirtina bendrijos vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisykles.

27. Visuotinis bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais jo kompetencijai priskirtinais klausimais. 

VII. VisuotiniO susirinkimO ŠAUKIMO TVARKA. sPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

28. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos valdyba. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, kai to reikalauja revizijos komisija, daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai. Jeigu bendrijos valdyba nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija, daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai.

29. Visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Kiekviename visuotiniame susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

30. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą susirinkimo organizatorius turi paskelbti skelbimų lentose ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu, o bendrijoje negyvenantys ir pašto dėžučių neįsirengę patalpų savininkai informuojami elektroniniu paštu. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta priimti VIII skyriaus numatytus sprendimus apie visuotinį susirinkimą raštu pranešama visiems to pastato ar pastato dalies butų ir kitų patalpų savininkams.

31. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai šių įstatų numatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti, ar perleisti kitam asmeniui savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

32. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. Pakartotinis visuotinis susirinkimas nešaukiamas tais atvejais, kai neįvykusio visuotinio susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti tik bendrijos kasmetinę finansinę ataskaitą ir/arba darbotvarkėje nebuvo numatyta priimti sprendimų.

33. Visuotinio susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių dalyvių.

34. Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių.

35. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas klausimais, dėl kurių nors vienas susirinkimo narys pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip dešimtadalis susirinkime dalyvaujančių narių. Slaptas balsavimas organizuojamas ir vyksta bendrijos įstatų nustatyta tvarka.

36. Bendrijos visuotiniame susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. Visų daugiabučio namo butų ir kitos paskirties pastatų savininkų susirinkime kiekvienas savininkas turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame pastate.

37. Visuotiniai susirinkimai turi būti protokoluojami. Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

38. Visuotinio susirinkimo protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Prie visuotinio susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys teisę balsuoti bendrijos narių vardu visuotiniame susirinkime, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą visuotinį susirinkimą.

39. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti balsuodami raštu, išskyrus sprendimus dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo.

40. Visuotinio susirinkimo (tarp jų priimti ir balsuojant raštu) sprendimai registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka.

VIII. VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO TVARKA. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

41. Sprendimai dėl bendrijai priklausančio daugiabučio namo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrų interesų tenkinimo (atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, patalpų savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo ir pan.), taip pat dėl priemonių, nesusijusių su pastato naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato renovacijos, lėšų šiam tikslui kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priimami visų to daugiabučio namo savininkų balsų dauguma. Šiuo atveju visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimui ir sprendimų priėmimui taikomos visuotinio susirinkimo šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos nuostatos.

42. Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie yra arba gali būti naudojami tenkinti ne visų daugiabučio namo savininkų, o tik jų dalies poreikius (pavyzdžiui namo vienos laiptinės butų savininkai), nepažeidžiant kitų daugiabučio namo savininkų teisių ir bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, remonto ar atnaujinimo ir tam reikalingų lėšų kaupimo ar skolinimosi, gali būti priimami tik tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų ir yra privalomi tai daliai butų ir kitų patalpų savininkų. Tokie sprendimai priimami laikantis šių įstatų nustatytos susirinkimų šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos.

43. Visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimai registruojami ir skelbiami bendrijos įstatų nustatyta tvarka.

IX. BeNdrijos narių įgaliotiniŲ susirinkimas. įgaliotiniŲ susirinkimO šaukimo tvarka, Įgaliotinių rinkimo tvarka 

44. Bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas (toliau – įgaliotinių susirinkimas) šaukiamas tik tais atvejais, kai pagal šių įstatų nuostatas neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą ar jo narius, keisti bendrijos įstatus, likviduoti ar reorganizuoti bendriją ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų.

45. Įgaliotinių susirinkime priimti sprendimai turi tokią pačią galią kaip ir visuotiniame susirinkime priimti sprendimai.

46. Įgaliotinių susirinkimo kompetencija:

46.1. tvirtina, keičia bendrijos įstatus;

46.2. renka ir atšaukia bendrijos valdybą, valdybos narius, bendrijos pirmininką;

46.3. priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją.

46.4. priima sprendimus kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, kuriais negalimas bendrijos narių balsavimas raštu.

47. Įgaliotinių susirinkimą šaukia bendrijos valdyba arba kitas šių įstatų numatytas visuotinio susirinkimo šaukimo teisę turintis organizatorius (iniciatorius). Bendrijos nariams apie įgaliotinių susirinkimą pranešama remiantis bendrijos įstatų numatyta bendrijos pranešimų skelbimų tvarka.

48. Pranešimą apie šaukiamą įgaliotinių susirinkimą susirinkimo organizatorius bendrijos narių įgaliotiniui įteikia asmeniškai ne vėliau kaip 14 dienų iki susirinkimo dienos. Pranešime turi būti nurodyta įgaliotinių susirinkimo vieta, data ir laikas, neįvykusio pakartotinio visuotinio susirinkimo darbotvarkė, nurodyti siūlomų sprendimų projektai arba nurodyta vieta, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Kartu su pranešimu įgaliotiniui įteikiama speciali jo atstovaujamų bendrijos narių apklausos forma.

49. Kiekvienas įgaliotinis turi po vieną balsą. Įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys penktadaliai įgaliotinių. Įgaliotinių susirinkimo sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo trys penktadaliai visų susirinkime dalyvaujančių įgaliotinių.

50. Įgaliotinių susirinkimo sprendimai registruojami ir skelbiami šių įstatų nustatyta tvarka.

51. Įgaliotinių susirinkime įgaliotinis kiekvienu konkrečiu klausimu privalo balsuoti pagal daugumos jo atstovaujamų bendrijos narių valią, pareikštą iš anksto raštu specialioje formoje. Iki susirinkimo specialią apklausos formą paruošia įgaliotinių susirinkimo organizatorius (iniciatorius), o įgaliotiniai surenka savo atstovaujamos laiptinės bendrijos narių parašus už darbotvarkėje iškeltus sprendimus. Užpildytą specialią formą įgaliotinis susirinkimo metu įteikia susirinkimo pirmininkui. Apklausos specialios formos saugomos kartu su įgaliotinių susirinkimo protokolu.

52. Įgaliotinis turi teisę balsuoti įgaliotinių susirinkime jei iki susirinkimo surenka daugiau negu pusės savo atstovaujamų bendrijos narių parašų. Tais atvejais, kai laiptinės (kotedžų) bendrijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, įgaliotinis balsuojant atitinkamu klausimu susirinkime susilaiko.

53. Įgaliotinio kompetencija:

53.1. atstovauti jį išrinkusių bendrijos narių interesams, remdamasis bendrijos narių apklausos rezultatais;

53.1. dalyvauti įgaliotinių susirinkimuose ir balsuoti jų darbotvarkės klausimais;

53.2. inicijuoti, organizuoti savo atstovaujamos laiptinės (kotedžų) bendrijos narių (butų ar kitų patalpų savininkų) susirinkimą, balsavimą (balsavimą raštu) klausimais susijusiais su jo atstovaujamos laiptinės (kotedžų) priežiūra ir remontu;

53.3. atsisakyti įgaliotinio pareigų, apie tai prieš tris mėnesius pranešęs bendrijos valdybai;

53.4. visuotinis susirinkimas gali nustatyti ir kitas įgaliotinio teises ir pareigas.

54. Įgaliotiniu renkamas tik bendrijos narys. Po vieną įgaliotinį renkama kiekvienos laiptinės jai priklausančių bendrijos narių susirinkime ir vienas įgaliotinis renkamas Ukmergės g. 306-o namo kotedžams priklausančių bendrijos narių susirinkime. Įgaliotinis gali būti išrinktas arba atšauktas raštu, jeigu už jo išrinkimą arba atšaukimą atitinkamos laiptinės (kotedžų) daugiau kaip pusė laiptinei (kotedžams) priklausančių bendrijos narių raštu pasirašė rašytinį nutarimą dėl įgaliotinio išrinkimo arba atšaukimo.

Įgaliotiniu gali būti renkamas ir kitų bendrijos organų narys. Įgaliotiniai renkami 4 metų laikotarpiui. Įgaliotinio kadencijų skaičius neribojamas.

55. Bendrijos nariai turi teisę anksčiau laiko atšaukti jiems atstovaujantį įgaliotinį. Laikoma, kad įgaliotinis prarado pasitikėjimą ir yra atšauktas, jeigu už jo atšaukimą daugiau kaip pusė tos laiptinės (kotedžų) bendrijos narių susirinkime pasisakė arba raštu pasirašė rašytinį nutarimą dėl įgaliotinio atšaukimo. Bendrijos narių įgaliotinio įgaliojimai nutrūksta jam išstojus iš bendrijos. Įgaliojimai nutrūksta nuo išstojimo iš bendrijos dienos.

56. Apie sprendimą išrinkti arba atšaukti įgaliotinį bendrijos nariai privalo nedelsdami pranešti atšauktajam įgaliotiniui ir bendrijos valdybai.

X. bALSAVIMO RAŠTU TVARKA.

57. Bendrijos narių sprendimai gali būti priimami balsuojant raštu. Bendrijos narių sprendimai, priimti balsuojant raštu, turi tokia pačią teisinę galią kaip ir visuotiniame susirinkime priimti sprendimai. Balsavimui raštu taikomi šių įstatų numatyta visuotinio susirinkimo šaukimo, skelbimo, išankstinio balsavimo ir sprendimų priėmimo tvarka.

58. Papildomai balsavimui raštu taikoma tvarka:

58.1. apie raštu sprendžiamą klausimą bendrijos nariai (buto ar kitų patalpų savininkai),  informuojami vadovaujantis bendrijos pranešimų skelbimo tvarka;

58.2. balsavimo biuletenis su informaciniu priedu bendrijos nariams (buto ar kitų patalpų savininkams) įteikiamas asmeniškai pasirašant balsavimo biuletenių išdavimo lape arba paštu, o bendrijoje negyvenantiems ir pašto dėžučių neįsirengusiems savininkams biuleteniai išsiunčiami bendrijos narių savininkų sąraše nurodytu elektroniniu paštu;

58.3. balsavimui raštu bendrijos valdyba parengia balsavimo biuletenį, kuriame nurodomi svarstomi klausimai, siūlomi sprendimo variantai, biuletenio grąžinimo būdai ir laikas,  balsavimo žymos „Pritariu“ ir „Nepritariu“. Biuletenyje turi būti numatyta vieta bendrijos nario (buto ar kitų patalpų savininko) vardui, pavardei, nuosavybės teise priklausančių patalpų adresui, parašui. Kartu su balsavimo raštu biuleteniu gali būti pateiktas informacinis priedas, kuriame išsamiai paaiškinami balsavimui raštu pateikti klausimai ir jų sprendimo būdai;

58.4. bendrijos narys (buto ar kitų patalpų savininkas), gavęs balsavimo biuletenį, turi iki nurodytos datos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje - pritaria ar nepritaria siūlomiems nutarimų variantams;

58.5. užpildytas biuletenis turi būti pasirašytas bendrijos nario (buto ar kitų patalpų savininko) ar jo įgalioto asmens ir iki nurodytos datos įmestas į bendrijos balsadėžę. Kai bendrijos narys (buto ar kitų patalpų savininkas) yra juridinis asmuo, pasirašo jo įgaliotas atstovas. Pasirašant balsavimo biuletenį nurodomas pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, taip pat prisegamas įgaliojimas veikti fizinio ar juridinio asmens vardu. Bendrijoje negyvenantys bendrijos nariai (buto ar kitų patalpų savininkai) pasirašytą biuletenį turi atsiųsti bendrijos valdybai paštu, elektroniniu paštu arba įteikti asmeniškai bendrijos pirmininkui iki balsavimo raštu datos pabaigos;

58.6. rašytinio parašo reikalavimas netaikomas balsuojant elektroniniu paštu arba kitokiu būdu naudojant informacines technologijas;

58.7. jeigu patalpa priklauso keliems bendrasavininkiams, biuletenį pasirašo vienas iš bendrasavininkų jų tarpusavio susitarimu. Bendrasavininkų nesutarimo atveju (kai pasirašo daugiau nei vienas bendrasavininkas skirtingais sprendimais) biuletenis(-iai) laikomas negaliojančiu(-iais). Negaliojančiais biuleteniai pripažįstami ir tais atvejais kai yra netinkamai užpildyti, bendrijos nario (buto ar kitų patalpų savininko) nepasirašyti, pasirašyti ne nebendrijos nario (buto ar kitų patalpų savininko);

58.8. Balsavimo biuleteniai iš balsadėžės išimami bendrijos valdybos. Balsavimo rezultatus skaičiuoja valdybos sprendimu ne mažiau kaip 3 asmenų sudaryta balsų skaičiavimo komisija. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, balsavimo rezultatai fiksuojami balsų skaičiavimo komisijos protokolu. Protokole turi būti nurodyta balsų skaičiavimo komisijos posėdžio data, svarstomas klausimas, įteiktų (išsiųstų) ir gautų, negaliojančių biuletenių skaičius, balsavimo rezultatai, priimtas sprendimas ar ne. Protokolą pasirašo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir nariai. Biuleteniai susegami į bylą ir saugomi ne trumpiau kaip 1 metus;

58.9. balsavimas laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino pabaigos grąžintų balsavimo biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 visų išduotų balsavimo biuletenių. Pakartotinis balsavimas tuo pačiu klausimu gali būti organizuojamas ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo neįvykusio balsavimo dienos ir laikomas įvykusiu, kai grąžintų balsavimo biuletenių skaičius yra didesnis už 1/4 visų išduotų Balsavimo biuletenių

58.10. Balsavimas raštu gali būti vykdomas naudojant informacines technologijas, jeigu sudaromos pakankamos sąlygos identifikuoti balsuojantįjį asmenį bei užtikrinti pakankamą teksto apsaugą. Pareikšti nuomonę turi būti sudarytos sąlygos visiems bendrijos nariams, net jeigu ne visiems bendrijos nariams prieinamos balsavimo raštu metu naudojamos informacinės technologijos. Tuo tikslu taip pat (bet neišimtinai) gali būti naudojamas mišrus balsavimo raštu būdas, užtikrinantis sąlygas balsuoti ir tiems bendrijos nariams, kuriems balsavimo raštu metu naudojamos informacinės technologijos neprieinamos.

XI. Balsavimo teisės perleidimas. IŠANKSTINĖS NUOMONĖS PATEIKIMO TVARKA. SLAPTO BALSAVIMO TVARKA

59. Bendrijos nariai (buto ir kitų patalpų savininkai) turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame susirinkime. Įgaliojime turi būti nurodytas įgaliojimo terminas, teisių ir pareigų apimtis. Toks įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Kiekvieną kart atvykęs į visuotinį susirinkimą, įgaliotas asmuo negrąžintinai įteikia susirinkimo organizatoriams tokio įgaliojimo kopiją, yra registruojamas dalyvių sąraše ir įgyja susirinkimo dalyvio teises.

60. Bendrijos nariai (buto ir kitų patalpų savininkai) turi teisę iš anksto išsakyti nuomonę visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, turi teisę iš anksto pareikšti savo valią (balsuoti) visuotinio susirinkimo svarstomais klausimais. Išankstinės nuomonės ir (ar) savo valios (balso) pateikimo visuotiniam susirinkimui tvarka:

60.1. paskelbus šaukiamo visuotinio susirinkimo darbotvarkę, bendrijos nariai (buto ir kitų patalpų savininkai) ne vėliau kaip viena darbo diena iki šaukiamo susirinkimo dienos turi perduoti bendrijos valdybos pirmininkui raštu išdėstytą savo nuomonę ir (ar) raštu išreikštą savo valią (skirtą balsą) vienu ar kitu visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimu;

60.2. valdyba, gavusi išankstinę nuomonę ir (ar) išankstinį balsavimą, visuotinio susirinkimo metu jo teikėją registruoja susirinkimo dalyvių saraše kaip dalyvaujantį susirinkime;

60.3 susirinkimo metu svarstant atitinkamą darbotvarkės klausimą, išankstinė nuomonė įgarsinama susirinkimo pirmininko;

60.4. visuotiniame susirinkime balsuojant atitinkamu darbotvarkės klausimu, iš anksto pateikta valia (balsai) skaičiuojami tokia pačia tvarka, kaip ir susirinkime dalyvaujančių narių;

61. Nors vienam susirinkimo dalyviui pareiškus valią bet kuriuo iš darbotvarkės klausimu balsuoti slaptai ir tam pritarus daugiau kaip dešimtadaliui susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, turi būti organizuojamas slaptas balsavimas. Balsavimas raštu prilyginamas slaptam balsavimui. Slapto balsavimo tvarka:

61.1. susirinkimui pritarus dėl slapto balsavimo, susirinkimo dalyviams, atitinkamai turimiems jų balsams, yra išdalinami balsavimo lapeliai;

61.2. balsuojant slapto balsavimo darbotvarkės klausimu, bendrijos narys balsavimo lapelyje turi įrašyti „taip“ arba „ne“, perlenkti jį ir atiduoti susirinkimo pirmininkui;

61.3. balsavimo lapeliai surenkami, susirinkimo paskirti asmenys suskaičiuoja „už“ ir „prieš“ balsus ir balsavimo rezultatą paskelbia susirinkimo dalyviams;

61.4. slapto balsavimo sprendimų priėmimui reikalingų balsų dauguma skaičiuojama taip pat, kaip atviram balsavimui taikomam balsų skaičiavimui. 

XII. Bendrijos valdyba IR BENDRIJOS PIRMININKAS

62. Bendrijos valdyba yra kolegialus valdymo organas. Bendrijos valdybą sudaro 5 nariai: bendrijos pirmininkas ir keturi valdybos nariai. Bendrijos pirmininkas kartu yra valdybos pirmininkas. Valdybą renka visuotinis bendrijos narių susirinkimas arba įgaliotinių susirinkimas trijų metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininką renka visuotinis bendrijos narių susirinkimas arba įgaliotinių susirinkimas trijų metų laikotarpiui. Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo arba įgaliotinių susirinkimo įgaliotas asmuo. Valdyba, bendrijos pirmininkas savo pareigas pradeda eiti nuo jų išrinkimo dienos, jeigu visuotinio susirinkimo arba įgaliotinių susirinkimo nenutarta kitaip.

Valdybos nariu arba bendrijos pirmininku renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas bendrijai priklausančiuose pastatuose ir atitinkantis šių įstatų reikalavimus. Valdybos nariu, bendrijos pirmininku negali būti bendrijos narys turintis neišspręstų ginčų su bendrija, reguliariai įsiskolinęs bendrijos priskaičiuotus mokėjimus ar nevykdantis savo prievolių bendrijai.

Bendrijos pirmininko, valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas, valdybos nariai gali būti atšaukti pirma laiko bendrijos narių visuotinio arba įgaliotinių susirinkimo nutarimu.

63. Iki valdybos, bendrijos pirmininko kadencijų pabaigos visuotinis susirinkimas arba įgaliotinių susirinkimas turi išrinkti naują valdybą ir bendrijos pirmininką. Jeigu nei nauja bendrijos valdyba, nei bendrijos pirmininkas neišrenkami per 12 mėnesių nuo valdybos ir bendrijos pirmininko kadencijų pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name, taip pat bendrijos valdyba ar bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo.

64. Valdybos narys ar bendrijos pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrijos valdybą.

65. Bendrijos valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kuriuo yra bendrijos pirmininkas. Jis šaukia valdybos posėdžius, pirmininkauja valdybos posėdžiuose, atstovauja bendrijos valdybai. Bendrijos valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas bendrijos valdybos narys. Bendrijos pirmininko dalyvavimas valdybos posėdžiuose yra būtinas.

66. Bendrijos valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma vardiniu balsavimu. Kiekvienas bendrijos valdybos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra valdybos pirmininko balsas. Bendrijos valdybos narys savo valią dėl sprendimo gali pareikšti iš anksto raštu.

67. Bendrijos valdybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Valdybos nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais bendrijos valdybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

68. Valdybos nutarimai protokoluojami. Nutarimą pasirašo sprendimui pritarę valdybos nariai. Valdybos nutarimai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Bendrijos pirmininkui atsistatydinus, laikinai negalint eiti pareigų ar pasibaigus bendrijos pirmininko kadencijai, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas.

70. Bendrijos valdyba yra pavaldi bendrijos narių susirinkimui ir atsako už jo pavestų funkcijų atlikimą. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito bendrijos narių susirinkimui.

71. Bendrijos valdybos kompetencija:

71.1. šaukia visuotinius susirinkimus, įgaliotinių susirinkimus įstatuose nustatyta tvarka;

71.2. įgalioja vieną iš valdybos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku;

71.3. vykdo visuotinių susirinkimų nutarimus;

71.4. svarsto ir tvirtina bendrijos ūkio valdymo struktūrą, darbuotojų (išskyrus bendrijos valdymo organų) pareigybes ir jų darbo užmokestį;

71.5. svarsto ir teikia visuotiniamsusirinkimui bendrijos ūkinės veiklos ilgalaikius planus, finansinių ataskaitų rinkinius ir kiekvienų metų veiklos ataskaitą;

71.6. svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti pasiūlymus dėl lėšų kaupimo, kaupiamųjų įmokų dydžio ir lėšų skolinimosi pastatui (pastatams) atnaujinti.

71.7. organizuoja namo, jo bendro naudojimo objektų, inžinerinės įrangos eksploatavimą, teritorijos priežiūrą, rengia bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) planą;

71.8. organizuoja komunalinių, žemės sklypo, pastatų techninės priežiūros paslaugų pirkimo ir rangos darbų konkursus, vykdo rangovų atranką, svarsto ir tvirtina įmokas, susijusias su bendrijos ūkinės veiklos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu, priežiūra, remontu ir atnaujinimu;

71.9. organizuoja bendrijos buhalterinės sąskaitybos tvarkymą, užtikrina, kad bendrijos kaupiamųjų lėšų bankinė sąskaita būtų atskirta nuo einamosios bendrijos sąskaitos. Lėšų pervedimas (apmokėjimas) iš bendrijos kaupiamųjų lėšų sąskaitos galimas tik su atitinkamu visuotinio susirinkimo nutarimu ir(ar) įgaliojimu. Užtikrina, kad bendrijos pirmininko atliekami bankiniai bendrijos einamosios sąskaitos lėšų pavedimai būtų tvirtinami antruoju vieno iš valdybos narių parašu. Analizuoja ir vertina bendrijos finansinę būklę ir bendrijos ūkinės veiklos rezultatus;

71.10. svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti bendrojo naudojimo objektų aprašą, bendrijos valdomo pastato (pastatų) vidaus tvarkos ir žemės sklypo naudojimo taisykles;

71.11. kontroliuoja, kaip daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkai bei tretieji asmenys (savininkų artimieji, patalpų nuomininkai ir pan.), vykdo savo prievoles, susijusias su bendrojo naudojimo objektų, žemės sklypo priežiūra bei naudojimu, nagrinėja namo vidaus tvarkos priežiūros taisyklių pažeidimus ir priima sprendimus, teikia pasiūlymus teisėsaugos institucijoms, valstybinės statinių priežiūros tarnyboms, priešgaisrinės, higienos, sveikatos priežiūros ir kitoms atsakingoms tarnyboms patraukti atsakomybėn kaltus asmenis. Buto ar kitų patalpų savininkui ar trečiajam asmeniui geranoriškai nepašalinus pažeidimo ir (ar) esant padarytai ir neatlygintai žalai, bendrijos valdyba turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas (tarnybas): policiją, prokuratūrą, teismą, skolų išieškojimo įmones, priešgaisrinės, higienos ir sveikatos priežiūros institucijas ir/ar į kitas įgaliotas įstaigas, siekiant nutraukti neteisėtą veiką (pažeidimą) ir (ar) išieškoti padarytą žalą;

71.12. eksploatuojant pastatus bendrijos jėgomis, nustato bendrijos narių bei jų šeimos narių darbo sąnaudas ir jų įskaitymo į įmokas tvarką;

71.13. atlieka kitas bendrijos valdybos kompetencijai priskirtinas funkcijas.

72. Bendrijos pirmininko kompetencija:

72.1. vadovauja bendrijos valdybai, atstovauja bendrijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

72.2. organizuoja bendrijos veiklą ir jos tikslų įgyvendinimą;

72.3. vykdo visuotinių susirinkimų nutarimus;

72.4. turi pirmojo asmens parašo teisę, pasirašo bendrijos vardu finansinius ir kitus dokumentus, bendrijos vardu sudaro sutartis ir kitus sandorius;

72.5. organizuoja, tvarko bendrijos raštvedybą;

72.6. naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose, bendrijos vardu atidaro bendrijos sąskaitas bankuose. Užtikrina, kad bendrijos kaupiamosios lėšos būtų laiku pervedamos į bendrijos kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Iš bendrijos einamosios sąskaitos bendrijos pirmininkas gali atlikti bankinį pavedimą tik patvirtinus jį antruoju parašu vienam iš valdybos narių. Lėšų pervedimas (apmokėjimas) iš bendrijos kaupiamųjų lėšų sąskaitos galimas tik su atitinkamu visuotinio susirinkimo nutarimu ir(ar) įgaliojimu;

72.7 priima ir atleidžia iš darbo bendrijos samdomus darbuotojus (išskyrus bendrijos valdymo organus);

72.8. atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą,  informacijos ir dokumentų pateikimą valdybai;

72.9. dokumentų pateikimas bendrijos revizijos komisijai ir (ar) auditoriui.

72.10. bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui,  kitoms valstybinėms įstaigoms turinčioms teisę tokių dokumentų reikalauti, pažymų apie atsiskaitymus už komunalinius mokesčius ruošimas gyventojų prašymu;

72.11. informacijos pateikimas butų ir kitų patalpų savininkams jų prašymu;

72.12. bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas ir tvarkymas;

72.13. sudaro, keičia ir saugo bendrijos narių, jų įgaliotinių, butų bei kitų patalpų savininkų sąrašą, namo ir jam priskirto žemės sklypo techninę ir juridinę dokumentaciją;

72.14. disponuoja bendrijos lėšomis, kurių dydį nustato visuotinis susirinkimas;

72.15. organizuoja pastatų ir bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, šios priežiūros dokumentacijos parengimą, pildymą ir tvarkymą;

72.16. organizuoja bendrojo naudojimo objektų einamąjį remontą, užtikrina operatyvų gedimų ir avarijų šalinimą,  bendro naudojimo patalpų, žemės sklypo komunalinę priežiūrą ir tvarkymą;

72.17. pastato bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą valdybai;

72.18. butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymo ir šių lėšų panaudojimo pagal paskirtį užtikrinimas;

72.19. sprendžia kitus jo kompetencijai priskirtinus klausimus;

72.20. bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. Visi butų ir kitų patalpų savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir saugomi įstatymų numatyta tvarka.

XIII. BENDRIJOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

73. Bendrijos pranešimai ir kita informacija skirta bendrijos nariams (butų ir kitų patalpų savininkams), kurią bendrija privalo paskelbti įstatymų nustatytais terminais, yra skelbiami bendrijai priklausančių pastatų skelbimo lentose, bendrijos interneto svetainėje ir (ar) elektroniniu paštu, arba išplatinant į pašto dėžutes.

74. Šių įstatų numatytais atvejais bendrijos nariai ir (ar) butų ir kitų patalpų savininkai informuojami raštu. Butų ir kitų patalpų savininkai neturintys pašto dėžučių bendrijai priklausančiuose pastatuose informuojami elektroniniu paštu.

75. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrijos pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti bendrijos kreditorius ir (ar) kitus trečiuosius asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

76. Už tai, kad skelbimai ir pranešimai būtų paskelbti laiku, atsakingas bendrijos pirmininkas.

XI. Bendrijos  organų rinkimų organizavimo tvarka. 

77. Ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki visuotinio susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta rinkti bendrijos organus, susirinkimo organizatorius praneša apie numatomą šaukti visuotinį susirinkimą bendrijos nariams, bei informuoja bendrijos narius iki kada jie gali registruotis kandidatų į valdymo organus sąraše. Per dvi savaites nuo paskelbimo, kandidatai pateikę bendrijos valdybai rašytinius prašymus kandidatuoti į bendrijos organus, užregistruojami kandidatų sąraše. Suėjus dviejų savaičių registracijos laikotarpiui, nauji kandidatai neberegistruojami ir praranda teisę kelti savo kandidatūrą į bendrijos organus paskelbto visuotinio susirinkimo metu.

78. Kandidatų į bendrijos organus registracijos laikotarpiu, bendrijos nariai, keliantys savo kandidatūras į bendrijos organus, pateikia bendrijos valdybai savo priešrinkiminę informaciją.

79. Tais atvejais, kai kandidatų į bendrijos organus užsiregistruoja daugiau nei numato narių bendrijos įstatai – į bendrijos valdybą daugiau negu penki, į revizijos komisiją daugiau negu trys kandidatai – ne vėliau kaip likus mėnesiui iki visuotinio susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta rinkti bendrijos organus, bendrijos valdyba organizuoja bendrijos narių apklausą raštu, kurios metu bendrijos nariai pasisako, kuriuos penkis kandidatus į valdybą ir (ar) tris kandidatus į revizijos komisiją jie remia (palaiko, kelia). Apklausos biuletenyje nurodomi kandidatų vardas, pavardė, namo numeris kuriame gyvenama, jei vykdo, nurodytos įgaliotinio, valdybos nario ar revizijos komisijos nario pareigos, trumpas kandidato ir jo veiklos planų aprašymas (priešrinkiminę informaciją biuleteniui pateikia pats kandidatas), vieta žymai, kurioje pažymimi remiami kandidatai. Apklausos biuleteniui taikomi šių įstatų numatyti balsavimo raštu biuletenių pildymo ir balsų skaičiavimo reikalavimai. Apklausos metu daugiausiai balsų surinkę kandidatai - penki į valdybą, trys į revizijos komisiją - yra teikiami tvirtinti visuotiniam susirinkimui.

80. Tais atvejais, kai kandidatų į bendrijos organą yra lygiai tiek, kiek numatyta narių šiais įstatais, kandidatų į bendrijos organą sąrašas teikiamas tvirtinti visuotiniam susirinkimui be išankstinės apklausos raštu.

81. Likus ne mažiau kaip dvi savaitės iki visuotinio susirinkimo, bendrijos valdyba skelbimų lentose paskelbia visuotinio susirinkimo datą, laiką, vietą, darbotvarkę ir kandidatų (kandidatų iškeltų išankstiniu apklausos metu) į bendrijos organus sąrašą.

82. Visuotinis susirinkimas vienu balsavimu gali balsuoti už visą kandidatų į valdymo organą sąrašą tais atvejais, kai tokiam balsavimui pritaria daugiau nei pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. O tais atvejais, kai kandidatų sąrašas į bendrijos organus buvo patvirtintas išankstinės apklausos raštu metu, visuotinio susirinkimo metu susirinkimas vienu balsavimu iškart balsuoja už visą kandidatų sąrašą.

83. Iki visuotinio susirinkimo kandidatai į bendrijos valdybą iš savo tarpo turi išsikelti kandidatą į bendrijos pirmininko postą, kuris teikiamas tvirtinti visuotiniam susirinkimui. Tais atvejais, kai naujai patvirtintos bendrijos valdybos nariai visuotinio susirinkimo metu visuotiniam susirinkimui tvirtinti neišsikelia iš savo tarpo kandidato į bendrijos pirmininko pareigas, visuotinis susirinkimas gali pavesti naujai išrinktai bendrijos valdybai per dvi savaites savo vidiniu valdybos narių vardiniu balsavimu išsirinkti bendrijos pirmininką ir apie savo sprendimą paskelbti bendrijos nariams įstatų  nustatyta tvarka.

XIV. bendrijos veiklos kontrolė. Bendrijos revizijos komisija. 

84. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos bendrijos valdyba privalo parengti bendrijos veiklos metinę ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Su ja turi teisę susipažinti kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas. Likus 15 dienų iki visuotinio susirinkimo, bendrijos veiklos metinė ataskaita yra išplatinama butų ar kitų patalpų savininkams buto ar kitų patalpų savininkų sąraše nurodytais elektroninio pašto adresais. Bendrijos veiklos metinėje ataskaitoje turi būti nurodyta informacija apie bendrijos veiklą per ataskaitinį laikotarpį, metinių ir ilgalaikių ūkinės veiklos, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo įgyvendinant statinių naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus planų įgyvendinimą, informacija apie bendrijos gautas ir panaudotas lėšas, nepanaudotų lėšų likutį, taip pat sukauptų lėšų pastatui (pastatams) atnaujinti panaudojimą ir jų likutį, bendrijos veiklos planai ir prognozės.

85. Bendrijos valdybos ir bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja bendrijos revizijos komisija. Bendrijos revizijos komisija sudaroma iš trijų bendrijos narių. Revizijos komisiją trijų metų laikotarpiui renka visuotinis susirinkimas. Revizijos komisijos nario kadencijų skaičius neribojamas. Revizijos komisijos narius pirma laiko iš pareigų gali atšaukti visuotinis susirinkimas. Revizijos komisijos nariais negali būti bendrijos pirmininkas, valdybos nariai ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai ar sugyventiniai, broliai, seserys, taip pat sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai). Revizijos komisijos nariu negali būti bendrijos narys reguliariai įsiskolinęs mokėjimus, nevykdantis savo prievolių bendrijai ar turintis neišspręstų ginčų su bendrija. Revizijos komisijos narius pirma laiko iš pareigų gali atšaukti bendrijos narių susirinkimas.

86. Pasibaigus finansiniams metams, revizijos komisija atlieka nuodugnų veiklos patikrinimą, vertina ir teikia išvadą apie bendrijos finansinę veiklą. Jei nustatoma pažeidimų, medžiaga perduodama svarstyti bendrijos narių susirinkimui. Bendrijos valdyba privalo pateikti revizijos komisijai paaiškinimus ir reikalingus dokumentus.

87. Revizijos komisija privalo atlikti neeilinį finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 bendrijos narių, ir revizijos ataskaitą pateikti bendrijos narių susirinkimui. Tokio patikrinimo išlaidas dengia jo pareikalavę bendrijos nariai. Jeigu patikrinimo iniciatorių nurodyti pažeidimai pasitvirtino, bendrija atlygina patikrinimo išlaidas pasilikdama teisę regreso tvarka jas išreikalauti iš kaltų už pažeidimus asmenų.

88. Revizijos komisija privalo patikrinti pavienio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas ir jų panaudojimą, kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Šiuo atveju bendrijos revizijos komisija ataskaitą pateikia patikrinimo iniciatoriams ir visuotiniam susirinkimui.

89. Bendrijos valdyba privalo pateikti revizijos komisijai arba auditoriui paaiškinimus ir visus patikrinimui (auditui) atlikti reikalingus dokumentus. Bendrijos valdybai draudžiama riboti bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą) atliekančių subjektų įgaliojimus ar kitaip trukdyti jų darbui.

90. Revizijos komisija, nustačiusi bendrijos ūkinės finansinės veiklos pažeidimų, turi teisę reikalauti, kad bendrijos valdyba sušauktų neeilinį visuotinį susirinkimą. Jeigu bendrijos valdyba per 30 kalendorinių dienų nuo šio reikalavimo pateikimo dienos visuotinio susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia ir jo darbotvarkę nustato revizijos komisija.

91. Valstybės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti bendrijos veiklą.

XV. ginčų nagrinėjimo komisija, GINČŲ NAGRINĖJIMAS

92. Bendrijos narių ir bendrijos valdybos (jos narių) ginčai, siekiant juos išspręsti taikiai,  perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai.

93. Bendrijos ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma iš trijų bendrijos narių. Ginčų nagrinėjimo komisiją trijų metų laikotarpiui renka visuotinis susirinkimas. Ginčų nagrinėjimo komisijos nario kadencijų skaičius neribojamas. Ginčų nagrinėjimo komisijos narius pirma laiko iš pareigų gali atšaukti visuotinis susirinkimas. Ginčų nagrinėjimo komisijos nariais negali būti bendrijos pirmininkas, valdybos nariai ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai ar sugyventiniai, broliai, seserys, taip pat sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai). Ginčų nagrinėjimo komisijos nariu negali būti bendrijos narys reguliariai įsiskolinęs mokėjimus, nevykdantis savo prievolių bendrijai ar turintis neišspręstų ginčų su bendrija. Ginčų nagrinėjimo komisijos funkcijas gali atlikti revizijos komisija. Ginčų nagrinėjimo komisijos narius pirma laiko iš pareigų gali atšaukti bendrijos narių susirinkimas.

94. Kilus ginčui tarp bendrijos nario ir bendrijos valdybos arba bendrijos narių susirinkimo, siekiant šį ginčą išspręsti taikiai, bet kuri ginčo šalis gali prašyti pateikti ginčų nagrinėjimo komisijos išvadą ginčijamu klausimu. Tokia išvada bendrijos valdybai ir bendrijos narių susirinkimui turi rekomendacinę galią. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti taikiai arba jeigu ginčo šalys nevykdo ginčų nagrinėjimo komisijos pasiūlymo dėl taikaus ginčo sprendimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

95. Ginčai tarp bendrijos ir kitų juridinių ar fizinių asmenų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XVI. Bendrijos turtas ir lėšos, TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ ĮMOKŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

96. Bendrijos turtas yra atskirtas nuo butų ir kitų patalpų savininkų turto.

97. Namo bendrojo naudojimo patalpos, bendrojo naudojimo objektai priklauso visiems namo savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininko dalis bendrojoje nuosavybėje yra proporcinga nuosavybės teise jam priklausančių patalpų plotui.

98. Bendrijos turtas yra už bendrijos lėšas pirktas ar kitais teisėtais būdais įgytos materialinės, nematerialinės ir finansinės vertybės.

99. Bendrijos lėšas sudaro:

99.1. kaupiamosios lėšos, kurių dydį ir mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis susirinkimas;

99.2. tikslinės rinkliavos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto išlaidoms apmokėti, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato bendrijos valdyba;

99.3. bendrijos veiklos lėšos (įmokos), skirtos bendrijos veiklai užtikrinti. Bendrijos veiklos lėšų dydį ir mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis susirinkimas;

99.4. valstybės, savivaldybės, juridinių ar fizinių asmenų, dovanos (aukos), Labdaros ir paramos įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka skirta ir gauta parama;

99.5. lėšos perimtos iš įmonės, eksploatavusios gyvenamuosius namus iki bendrijos įsteigimo.

99.6. pajamos, gautos naudojant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus. Šios pajamos butų ir kitų patalpų savininkams paskirstomos proporcingai jų turimai bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų daliai arba naudojamos pastatui prižiūrėti.

100. Bendrijos skaičiuojamų įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje, vadovaujantis visuotinio susirinkimo patvirtinta įmokų ir komunalinių mokesčių skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos metodika.

101. Bendrijos skaičiuojamų įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos valdyba arba sutarties pagrindu namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo paslaugas teikianti įmonė, kai tokia sutartis yra sudaryta.

102. Visos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, įskaitant lėšas, surinktas ir (arba) naudojamas pastato ar jo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, į apskaitą įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam butų ir kitų patalpų savininkui atskirai, o sprendžiant klausimus dėl šių įmokų panaudojimo dalyvauja tik to namo butų ir kitų patalpų savininkai.

103. Butų ir kitų patalpų savininkai gali prisidėti prie bendrijos turto savo nepiniginiais turtiniais įnašais. Šių įnašų įvertinimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas.

104. Butų ar kitų patalpų savininkų skolos už namo eksploatavimo išlaidas, bendrijos suteiktas komunalines paslaugas, kitus bendrijos mokesčius ir rinkliavas, išieškomos įstatymų nustatyta tvarka. Už įsiskolintą sumą skolininkui kas mėnesį yra skaičiuojami delspinigiai. Skolos dydis, nuo kurios pradedama skolos išieškojimo procedūra, tvirtinamas visuotinio susirinkimo.

105. Bendrijos turtą ir lėšas valdo, naudoja ir jomis disponuoja bendrijos valdyba. Bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti tam tikro arba tam tikros vertės bendrijos turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo ypatybes.

XVII. BENDRIJOS BUVEINĖS TVIRTINIMO IR KEITIMO  TVARKA

106. Bendrijos buveinės vieta tvirtinama steigiamajame bendrijos narių susirinkime.

107. Bendrijos buveinė turi būti įkurta bendrijos valdomame pastate. Bendrijos buveinės vieta keičiama bendrijos valdybos sprendimu, turint naujos bendrijos buveinės patalpų savininko -  bendrijos nario, rašytinį sutikimą.

108. Bendrijos narys, esamos bendrijos buveinės patalpų savininkas, ketindamas pakeisti bendrijos buveinės vietą ir (ar) ketindamas parduoti jam priklausančias patalpas kuriose yra buveinė, ir (ar) ketindamas išstoti iš bendrijos, apie tai privalo prieš mėnesį raštu pranešti bendrijos valdybos pirmininkui.

XVIII. Bendrijos likvidavimas ir reorganizavimas

109. Bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas“.

_____________

Last Updated on Wednesday, 17 July 2013 10:41
 

Komentarai  

 
-2 #3 Bendrijos pirmininkas 2011-09-04 09:29
Gal galite patikslinti kurie įstatų punktai Jums atrodo pažeidžia gyventojų interesus ir į kokias formuluotes juos reikėtų pakeisti?
 
 
-4 #2 Svecias 2011-07-10 09:27
Istatus reikia keisti, nes jie pazeidzia daugelio gyventoju interesus. Is pirmo zvilgsnio pazvelgus i siuos istatus, tai matosi, kad juos sukure tie kurie tarsi kuriasi SAU versla, o ne gyventoju gerove.
 
 
+2 #1 susirūpinęs 2011-04-28 19:22
Ilgi pas mus įstatai.
 

PrisijungtiPirminės registracijos metu atidžiai perskaitykite registracijos taisykles.